SPOTKANIE ORGANIZACYJNE W GRUPIE KRASNOLUDKÓW

Spotkanie organizacyjne w grupie Krasnoludków odbędzie się 1 września (środa) o godzinie 16:30. Serdecznie zapraszamy.

TELEFON KONTAKTOWY DO PRZEDSZKOLA: 32 62 31 995

Zapraszamy do zapisu dzieci do naszego przedszkola . Dokumenty do pobrania potrzebne w czasie zapisu.

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli i szkół w Gminie Babice w roku szkolnym 2021/2022

27 stycznia 2021

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli i szkół w Gminie Babice w roku szkolnym 2021/2022

1. Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Babice przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Babice.
2. Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola obecnie składają w tym przedszkolu na rok szkolny 2021/2022 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
3. Wzór deklaracji dostępny jest w danym przedszkolu .
4. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc , na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.).
5. Jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas następuje II etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane będą pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr XXX/210/2017 Rady Gminy Babice z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
6. Terminy rekrutacji zostały określone Zarządzeniem nr 17/2021 Wójta Gminy Babice z dnia 20.01.2021r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice na rok szkolny 2021/2022 – załącznik nr 1

Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola został określony Zarządzeniem nr 18/2021 Wójta Gminy Babice z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Babic, a także dostępny jest w każdym przedszkolu.

1. Do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice, dla których ustalone są obwody przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia przez rodziców tych kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Babice.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego , jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
3. Terminy rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice określa Zarządzenie nr 17/2021 Wójta Gminy Babice z dnia 20.01.2021r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz do pierwszych klas szkol podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice na rok szkolny 2021/2022 – załącznik nr 2.
4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Babice z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w jednostkach prowadzonych przez Gminę Babice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej jednostki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów .

Wzór wniosku dostępny jest w każdej szkole.

     Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym z przedszkoli Gminy Babice.

Lucyna Siba

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Babicach

INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SKŁADANIA DEKLARACJI

Deklaracje o korzystaniu z usług w przedszkolu należy przesłać na pocztę przedszkolną pszagorze@babice.pl w tytule wiadomości należy wpisać deklaracja. Prosimy o uzupełnienie na deklaracji numeru telefonu do kontaktu.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

https://bip.malopolska.pl/ugbabice,a,1777333,sprawozdanie-finansowe-za-rok-2019-jednostki-organizacyjne-gminy-babice.html

PROCEDURY POSTĘPOWANIA OBOWIĄZUJĄCE OD 18 MAJA

Ważne telefony :

Telefon do sanepidu : 32/623024007

Telefon alarmowy: 600965908

Nowy szpital w Olkuszu – (Oddział zakaźny) :

41/240-12-72 , 41/240-12-76

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (Oddział zakaźny dziecięcy) :

12/614-23-22 , 12/614-23-23 , 12/614-23-27

Informacja dotycząca funkcjonowania przedszkoli w Gminie Babice

5 maja 2020

Wójt Gminy Babice informuje, że od dnia 14 maja (czwartek) uruchomione zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach.

Informuje się rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli w Gminie Babice, że od dnia 14 maja (czwartek) uruchomione zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, które uczęszczają do poszczególnych przedszkoli. Rodzice, którzy zamierzają posłać dziecko do przedszkola proszeni są o kontakt z właściwą placówką.


Klauzula informacyjna dla  rodziców/opiekunów prawnych
Przedszkola Samorządowego w Zagórzu
 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”,
 
1. Administratorem Danych Osobowych jest  Przedszkole Samorządowe z siedzibą w Zagórzu, ul. Żelatowa 8, reprezentowana przez Dyrektora ;

2.   Przedzkole Samorządowe w Zagórzu wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, panią Martę Musiał z którą można skontaktować poprzez email:ochronadanychpszagorze@babice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz ucznia;

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka  przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

4.Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przekazywane: podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem Samorządowym w Zagórzu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Przedszkole Samorządowe w Zagórzu m.in. dostawcom systemów informatycznych i usług IT(np. obsługa techniczna , operatorom pocztowym; bankom w zakresie realizacji płatności;

5.Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;

7.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe ze względu   na przepisy prawa;

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast